Vodohospodárske stavby

Či sa jedná o dodávku vody alebo jej odvádzanie, o vodu pitnú alebo úžitkovú a o vodu potrebnú na zásobovanie požiarnych zariadení, zaoberáme sa návrhom a optimalizáciou všetkých takýchto systémov.

Služby

  • Projektovanie odvodňovacích zariadení a kanalizácií
  • Projektovanie zariadení na zásobovanie vodou (vodovody, tlakové stanice, vodojemy, plniace a odberné miesta)
  • Projektovanie opráv, obnov a prestavieb vodohospodárskych stavieb
  • Posudky a expertízy

Vhodnosť riešenia, bezpečnosť a udržateľnosť životného prostredia

Ak ide o ochranu vôd a súčasne ochranu stavieb, je potrebné zosúladiť rôzne záujmy do jednej koncepcie. K tomu slúžia naše odborné znalosti, naše skúsenosti z interdisciplinárnej spolupráce, ako aj náš zmysel pre pragmatické riešenia..

Vaša kontaktná osoba

Súvisiace kompetencie

Geotechnika , Cesty , Podzemné stavby