Cesty

Obnova diaľnic a rýchlostných ciest za plnej premávky kladie mimoriadne požiadavky na plánovanie a projektovanie. V mnohopočetných projektoch obnov – aj v najťažších topografických podmienkach – sme ukázali, ako je možné uskutočniť vysokohodnotnú obnovu. Celkom iné otázky sú v centre pozornosti pri novostavbe diaľnic a rýchlostných ciest: v husto zastavanom území to znamená nájsť čo najprijateľnejšie trasovanie z hľadiska ochrany životného prostredia a minimalizovať negatívne vplyvy stavby počas výstavby, ako aj počas prevádzky. Pre všetky tieto otázky je náš cestársky tím spôsobilým partnerom a poskytovateľom služieb.

Služby

  • Projektovanie diaľnic a rýchlostných ciest
  • Projektovanie miestnych a účelových komunikácií
  • Projektovanie opráv, obnov ciest a sanácií vozoviek
  • Stavebný dozor cestných stavieb
  • Posudky a expertízy

Kompetencie a skúsenosti

Vypracúvame slovenské, ako aj švajčiarske cestné projekty. Disponujeme výkonným tímom a profitujeme z výmeny vedomostí a flexibility kompetenčného centra Diaľnice a rýchlostné cesty v troch krajinách – Švajčiarsko, Nemecko a Slovensko.

Vaša kontaktná osoba

Súvisiace kompetencie

Geotechnika , Podzemné stavby , Vodohospodárske stavby , Mosty