Podzemné stavby

Tunely sú jedným z ťažiskových zameraní Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.. Disponujeme dlhoročnými skúsenosťami s podzemnými stavbami v skalných horninách, zeminách, i v zložitých geologických a hydrogeologických pomeroch. Jednou z našich silných stránok je konvenčné – cyklické razenie tunelov. Za posledných desať rokov sme sa podieľali na viac ako 30 projektoch tunelov a štôlní na Slovensku.

Naše služby

  • Projektovanie cestných a železničných tunelov
  • Projektovanie štôlní, šácht a kaverien
  • Projektovanie opráv, obnov a prestavieb
  • Vypracovanie manuálov užívania stavby a bezpečnostných dokumentácií
  • Posudky a expertízy
  • Mandáty kontrolného statika

Partner pre komplexné úlohy

Každý tunelový projekt je jedinečným riešením. Špecifické požiadavky na užívanie a rôznorodé geologické pomery si vyžadujú projekt na mieru. Je jedno či sa vyskytnú stavebno-technické, bezpečnostno-technické alebo prevádzkové otázky, naši skúsení inžinieri vypracujú riešenia pre trvanlivé a bezpečné tunelové stavby. Na posúdenie stavebnej bezpečnosti používame súčasné výpočtové metódy a využívame metódu konečných prvkov.

Vaša kontaktná osoba

Súvisiace kompetencie

Geotechnika , Budovy , Vodohospodárske stavby , Cesty